Frivillig aftjening af civil værnepligt

I disse for vort land så patriotiske tider, hvor Dannebrog sjældent er blevet besunget flittigere - greb jeg pennen og meldte mig frivilligt.

Af Tom Vilmer Paamand - 1987

Se temaet
 
"Til Værnepligtsstyrelsen... For nogle år siden blev jeg jo som ønsket registreret som civil værnepligtig. Så vidt så godt - selv om vi vidst aldrig nåede helt til enighed om, i hvilken retning jeg skulle løbe i en krisesituation... I følge statistikkerne er der utrolig få militærnægtere - men der er stadig mange gode udstationeringssteder, der ønsker en nægter og som I for tiden må skuffe.
Lige nu har jeg imidlertid afbrudt min uddannelse og er heller ikke bundet af noget arbejde. Og som I måske husker fra mine breve, vil jeg hjertens gerne forsvare de ting, som jeg holder af på den lille plet jord, hvor jeg bor. Jeg føler det derfor som min simple borgerpligt at meddele jer, at jeg nu ønsker og er rede til at aftjene min civile værnepligt - og det er med stor glæde, at jeg tilbyder et egnet udstationeringssted inden for det ikkevoldelige fredsarbejde..."
 

Svaret kom et par uger senere:
 
 
"Som svar på Deres brev... ska1 man meddele, at Deres værnepligtsforhold fortsat er uændrede, således at De ikke påtænkes indkaldt under normale fredsforhold. Der henvises til tidligere korrespondance herom..."
 

Brevet var underskrevet af kontorfuldmægtig Henriksen fra Værnepligtsstyrelsen, som også havde behandlet min sag tidligere og han ønskede åbenbart ikke at forstå mit brev og modtage mit tilbud. Der var kun en ting at gøre - prøve igen.
 
Lad mig dog tjene fædrelandet!
 
 
"I jeres brev ... meddeler I, at jeg "ikke påtænkes indkaldt under normale fredsforhold". Jeres svar kunne tyde på, at I ikke helt har forstået mit tilbud, som måske nok var lidt uklart formuleret. Jeg sidder netop ikke og venter på, at I påtænker at indkalde mig - jeg melder mig faktisk frivilligt til tjeneste snarest muligt.
Og jeg kunne da ikke drømme om at gøre tjeneste under andet end "normale fredsforhold" - men det vil jeg til gengæld meget gerne. Netop for at være med til at sikre, at disse forhold i det mindste opretholdes eller ændres til det endnu bedre.
Dette sker helt på linie med de mange andre unge mennesker, som på denne måde ønsker at tjene fædrelandet, og derfor melder sig under fanerne uden at være indkaldt. Underligt nok har jeg ikke kunnet finde et hverveskema til "frivillig aftjening af Civil Værnepligt", hvorfor jeg henvender mig på denne måde.
Jeg håber, at disse ord har tydeliggjort mit ærinde."
 

Min åbenbart tungnemme forespørgsel fik Henriksen til meget omhyggeligt at udrede mine misforståelser for mig - på sin sædvanlige ordknappe måde:
 
 
"Som svar på Deres brev... skal man meddele, at civil værnepligt er en erstatningstjeneste for en indkaldelse til forsvaret eller civilforsvaret. Det er ikke muligt at melde sig til frivillig tjeneste ved civilt arbejde."
 

Det havde jeg jo nok en anelse om at de mente, men hvis de ikke ville modtage mit velmente tilbud direkte, så har jeg da hørt om en smutvej:
 
 
"Mange tak for jeres venlige brev, hvori I prøver at fratage mig ethvert håb om at blive frivillig nægter, men jeg opgiver dog ikke så let.
I henhold til en artikel i ugeavisen København nr. 250 fra 1985, er det muligt at melde sig til frivillig tjeneste ved civilt arbejde. Proceduren er ifølge bladet først at melde sig frivilligt som professionel soldat ved et af værnene. Hvis forsvarskommandoen kan bruge en, får man efter nogen tid en indkaldelsesordre. Herefter er man legalt indenfor systemet, og kan anmode om at blive overflyttet til civil værnepligt og er herefter almindelig nægter...
Det er en noget omstændelig procedure, som jeg havde håbet at undgå ved konkret at forklare min hensigt. Så let skulle det altså ikke være - så lad os prøve den anden metode. Jeg melder mig frivilligt som professionel soldat, så snart I har sendt mig de korrekte skemaer. Og så håber jeg ikke, at vores hidtidige brevveksling vil skade min kommende militære karriere."
 

 
Dårlige pennevenner
Der gik så lang tid inden deres svar, at jeg helt havde opgivet at beholde dem som pennevenner. Langt om længe kom det, og kontorfuldmægtig Henriksen havde opgivet sin sædvanlige ordknappe stil:
 
 
"Værnepligtsstyrelsen har modtaget Deres brev... hvori De, for så vidt man har forstået Deres brev rigtigt, ansøger om frivillig tjeneste i forsvaret med det formål at en sådan indkaldelse skulle give adgang til at aftjene frivillig militærnægtertjeneste.
I denne anledning skal man meddele, at i henhold til loven om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, kan man kun én gang blive overført til civilt arbejde.
Der kan dispenseres herfra, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Værnepligtsstyrelsen har i meget få tilfælde meddelt dispensation og kun i tilfælde, hvor der er gået meget lang tid (flere år) fra det tidspunkt, hvor en værnepligtig på ny ansøgte om at blive overført til civilt arbejde.
Hvis De ønsker at blive tilbageført til forsvaret, vil dette ske ved at overførelsen til civilt arbejde ophæves, hvor efter De på ny vil henhøre under Civilforsvarsstyrelsens registrering uden aktuel indkaldelse. Hvis De yderligere ønsker at melde Dem til frivillig aftjening af værnepligt i forsvaret vil Forsvarskommandoens værnepligtssektion træffe afgørelse herom.
De kan næppe forvente, at Forsvarskommandoen imødekommer en sådan ansøgning med den begrundelse, som De har givet udtryk for. Man skal dog på den givne foranledning gøre Dem opmærksom på, at værnepligts-styrelsen ikke imødekommer ansøgninger om fornyet overførsel til civilt arbejde fra værnepligtige der er blevet tilbageført til forsvaret/civilforsvaret og derefter igen ønsker at blive overført til civilt arbejde.
Som anført ovenfor skal der gå meget lang tid før en evt. genoverførsel vil kunne finde sted. Der foretages ikke yderligere herfra på det foreliggende. Hvis De efter foranstående orientering alligevel ønsker at blive tilbageført til forsvaret/civilforsvaret , vil der intet være til hinder herfor. I så fald kan De indsende ansøgning herom."
 

 
Meld dig frivilligt
Det var jo nok det jeg havde ventet - og så kan der vist ikke koges mere suppe på den pind. Jeg må vældig gerne melde mig frivilligt, men kun til militærtjeneste, og Henriksen garanterer, at så kommer jeg ikke ud igen. Men for andre, der ikke er registreret som nægtere i forvejen, er det fortsat en brugbar vej.
Jeg vil derfor gentage min opfordring fra forrige artikel: Se så at blive registreret som nægter - men hvis du har lyst til at aftjene frivillig militærnægtertjeneste, så meld dig til militærtjeneste først.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret august 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >