Sirene-manualen

Sirene-manualen er integreret i EU med Amsterdam-traktaten - men offentliggørelsen af den kan straffes med bødestraf eller fængsel.

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret august 2000

Se temaet
Kik i denne dårlige OCR-oversættelse af mange af siderne, hent manualen som PDF, eller læs mere om SIRENE-manualen.

 

FORTROLIGT

- 10 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


Den 14. juni 1985 underskrev 5 lande - Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene - i den lille luxembourgske by Schengen en aftale, hvis formål er "... den fri passage af de indre grænser for alle medlemsstaternes statsborgere og ... den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser.".

En af betingelserne for denne aftales ikrafttræden var, at ophævelsen af de indre grænser ikke måtte indebære en fare for staternes sikkerhed. Det er derfor nødvendigt at sikre beskyttelsen af de kontraherende parters samlede territorier.

Flere specialistgrupper fik til opgave at undersøge hvilke konkrete foranstaltninger, der skulle tages for at undgå risiko for manglende sikkerhed ved aftalens ikrafttræden.
Resultatet af disse undersøgelser blev udmøntet i to dokumenter - et teknisk dokument: forundersøgelsen og et juridisk: Konventionen til aftalens gennemførelse.

Forundersøgelsen, der i november 1988 blev fremlagt for ministrene og statssekretærene i de fem lande, som havde tiltrådt aftalen, fastlægger de overordnede tekniske principper, som skal overholdes ved indførelsen af Schengen-informationssystemet.

Udover edb-systemarkitekturen indeholder forundersøgelsen de vigtigste specifikationer for den struktur, som er uundværlig for systemets funktionsdygtighed. Denne struktur er blevet døbt "SIRENE", en forkortelse dannet af definitionen på engelsk i dette dokument: Supplementary Information REquest at the National Entries.

Det er faktisk en kort beskrivelse af en fremgangsmåde, som skal gøre det muligt at overføre de fornødne oplysninger til en bruger, som har fået et positivt svar på en S.l.S.-søgning, så denne bruger kan gå videre i sin undersøgelse. 

FORTROLIGT

- 11 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


Konventionen til gennemførelse af Schengen-aftalen, underskrevet den 19. juni 1990 af de fem stiftende lande, hvortil Italien tilsluttede sig den 27. november 1990, Spanien og Portugal den 25. juni 1991 og Grækenland den 6. november 1992, fastsætter alle de juridiske regler som de kontraherende paner skal overholde.
De fælles procedurer og samarbejdsregler mellem parterne uddybes deri. Hele afsnit IV beskæftiger sig udelukkende med Schengen-informationssystemet.
Schengen-informationssystemet (S.l.S.) skal gøre det muligt for instanser med ansvar for
a - grænsekontrol,
b - anden politi- og toldmæssig efterforskning i indlandet samt samordning heraf,
c - udstedelse af visa og opholdstilladelser og udlændingeadministration
at råde over, takket være en automatiseret søgning af oplysninger, personindberetninger, køretøjer og genstande.
S.I.S. er sammensat af to dele: et centralt system og flere nationale informationssystemer (et i hvert land).
...
Systemet fungerer på den måde, at data ikke kan udveksles direkte mellem de nationale informationssystemer, men udelukkende via det centrale system (C.S.I.S.).
De supplerende oplysninger, som er nødvendige for anvendelsen af visse af Konventionens bestemmelser og de oplysninger, som er nødvendige for at Schengen-informationssystemet kan fungere, skal dog kunne udveksles bi-eller multilateralt mellem de kontraherende parter.
Hver national del af Schengen-lnformationssystemet (C.S.I.S) skal således, for at kunne imødekomme de funktionskrav, som forundersøgelsen og Konventionen har fastlagt, også indeholde SIRENE-strukturen, som er absolut nødvendig for anvendelsen af edb i systemet.
Enhver supplerende oplysning påkrævet ved indrejse i et land vil gå gennem denne tekniske og driftsmæssige støttefunktion. 

FORTROLIGT

- 12 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


Følgende princip finder anvendelse:
Hver af de kontraherende parter opretter et nationalt SIRENE-kontor for at stifte et enkelt kontaktpunkt, som er åbent døgnet rundt, til rådighed for de andre parter.
De kontraherende parter fastlægger for de fælles regler det juridiske grundlag interventionstilfældene de procedurer, som skal overholdes, samt de generelle principper for SIRENE-strukturen.
De foranstaltninger, som i den forbindelse er taget på internationalt plan, er nedfældet i nærværende SIRENE-MANUAL .
Manualen kan, for så vidt de kontraherende parter finder det nyttigt og beslutter dette, ændres eller opdateres. 

FORTROLIGT

- 15 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


2. Viser det sig, at en udlænding, som er i besiddelse af et gyldigt opholdsbevis udstedt af en af de kontraherende parter, er registreret som en uønsket person, der bør afvises ved grænsen, rådfører den indberettende part sig med den part, der har udstedt opholdstilladelsen, for at få fastslået, om der er tilstrækkelig grund til at inddrage opholdstilladelsen.
Inddrages opholdstilladelsen ikke, trækker den indberettende part sin indberetning tilbage, men kan dog opføre denne udlænding på sin nationale liste over uønskede personer.

- Artikel 39:
1. De kontraherende parter forpligter sig til at sikre, at deres politi indenfor rammerne af den nationale lovgivning og politiets kompetence yder hinanden bistand til forebyggelse og opklaring af strafbare handlinger, forudsat at det i henhold til national lovgivning ikke er forbeholdt domstolene at anmode om eller yde bistand, og at anmodningen kan efterkommes, uden at den pågældende kontraherende part iværksætter tvangsforanstaltninger. Er de politimyndigheder, anmodningen er rettet til, ikke kompetente til at efterkomme den, videregiver de den til de kompetente myndigheder.

- Artikel 46:
1. I særlige tilfælde kan hver kontraherende part indenfor rammerne af sin nationale lovgivning uopfordret meddele en anden kontraherende part oplysninger, der kan hjælpe denne med at retsforfølge fremtidige lovovertrædelser og forebygge strafbare handlinger eller handlinger, der udgør en trussel for den offentlige orden og statens sikkerhed.
Medmindre andet gælder i henhold til aftaler om samarbejde i grænseområder, indgået efter artikel 39, stk. 4, foregår denne informationsudveksling via et nærmere udpeget centralt organ. I særligt hastende tilfælde kan oplysninger i henhold til denne artikel udveksles direkte mellem de pågældende politimyndigheder, medmindre andet gælder i henhold til national lovgivning. Det centrale organ underrettes hurtigst muligt herom. 

FORTROLIGT

- 18 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


- Artikel 99:
3. Indberetningen kan ske ... efter begæring fra de kompetente instanser, som er ansvarlige for statens sikkerhed. ... Den indberettende part skal forinden konsultere de øvrige kontraherende parter.
6. En kontraherende part kan efter at have modtaget en sådan begæring i sin nationale datafil indenfor Schengen-informationssystemet foretage påtegning om, at begæringen ... ikke må efterkommes.
Påtegningen skal slettes senest 24 timer efter indberetningens registrering, medmindre den pågældende kontraherende part af juridiske grunde eller andre særlige hensyn nægter at iværksætte den ønskede foranstaltning

- Artikel 100:
2. Såfremt der ved en forespørgsel af databasen viser sig at foreligge en indberetning for en fundet genstand, tager den myndighed, der har konstateret dette, kontakt til den indberettende myndighed for at aftale, hvilke foranstaltninger, der skal træffes.

- Artikel 101:
1. Adgang til oplysningerne i Schengen-informationssystemet samt ret til direkte søgning af disse oplysninger er forbeholdt instanser med ansvar for
a. grænsekontrol
b. anden politi- og toldmæssig efterforskning i indlandet samt samordning heraf.
2. Også myndigheder med ansvar for udstedelse af visum, centrale myndigheder med ansvar for undersøgelse af visumansøgninger samt myndigheder med ansvar for udstedelse af opholdstilladelser og administration af udlændingeloven har adgang til de oplysninger, der er optaget i systemet jf. artikel 96, samt ret til direkte søgning af disse oplysninger som led i gennemførelsen af denne Konventions bestemmelser om rejsetrafik. Adgangen til disse oplysninger er underlagt reglerne i hver kontraherende parts lovgivning.
3. Brugerne må kun søge de oplysninger, som er nødvendige til varetagelsen af deres opgaver. 

FORTROLIGT

- 20 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


Indgiver en kontraherende part en indberetning til Schengen-informationssystemet om en person, der allerede figurerer i dette system, afstemmer den oplysningerne med den kontraherende part, der tidligere havde afgivet indberetning. De kontraherende parter kan også vedtage generelle bestemmelser herom.

- Artikel 108:
1. Hver kontraherende part udpeger en central instans med ansvar for dens nationale del af Schengen-informationssystemet.
2. Hver kontraherende part foretager sine indberetninger via denne instans.
3. Denne instans er ansvarlig for driften af den nationale del af Schengen-informationssystemet og træffer alle egnede foranstaltninger til at sikre, at bestemmelserne i denne konvention overholdes.
4. De kontraherende parter underretter gensidigt hinanden via den i stk. 1 nævnte instans' depositar ...

- Artikel 109:
1. Enhver persons ret til at få adgang til oplysninger om sig selv i Schengen-informationssystemet bestemmes af lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis territorium denne ret gøres gældende. Indeholder den nationale lovgivning hjemmel hertil, afgør den i artikel 114, stk. 1, omhandlede nationale tilsynsmyndighed om indsigt kan gives og på hvilken måde. En kontraherende part må ikke give oplysninger om en indberetning, den ikke selv har foretaget, uden forinden at have indhentet udtalelse fra den indberettende part.
2. Den pågældende person nægtes adgang til oplysningerne, hvis det kan skade gennemførelsen af den i forbindelse med indberetningen begærede foranstaltning, eller såfremt andres rettigheder dermed tilsidesættes. Oplysninger må aldrig videregives i den periode, hvor der er begæret diskret overvågning. 

FORTROLIGT

- 21 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


- Artikel 110:
Enhver har ret til at få slettet oplysninger om sig selv, der er behæftet med materielle eller retslige fejl.
De væsentligste interventionstilfælde for SIRENE kontorene er blevet fastlagt ved undersøgelse af disse artikler i Konventionen til gennemførelse af Schengen-aftalen. Disse er blevet suppleret i henhold til de tekniske krav til edb-systemerne og til den i fællesskab vedtagne operationelle effektivitet. 

FORTROLIGT

- 23 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


De nationale SIRENE-kontorer er de eneste kontaktpunkter mellem de kontraherende parter i de relationer, som har forbindelse med Schengen-informationssystemet
...
SIRENE-kontorerne er dog i de fleste tilfælde kun melleminstanser, som viderebringer oplysninger til de kompetente nationale myndigheder. De udfører i den forbindelse kun en teknisk og formel kontrol. I andre tilfælde skal SIRENE-kontorernes kompetence fastlægges nationalt.
Masterfilerne til de nationale datafiler og til de forskellige brugerservicer er ansvarlige for nøjagtigheden, aktualiteten og lovligheden af indberetningerne til Schengen-informationssystemet og for oplysningerne overført af SIRENE-kontorerne. Denne forpligtelse er en følge af de samlede virkninger af artikel 105 og 108 i Konventionen.
SIRENE-kontorerne er kun operatorer, som i internationale forbindelser handler på deres lands vegne som en juridisk og/eller funktionel enhed i henhold til den enkelte stats regler.
Hver kontraherende part fastlægger sit SIRENE-kontors organisation og nationale procedurer under overholdelse af reglerne i denne manual.
...
Oplysninger om disse nationale strukturer, som skal indeholde et vist antal fælles tekniske redskaber og arbejdsregler, skal dog sendes ud til alle de kontraherende parter.
De SIRENE-ansvarlige samles mindst to gange årligt for at gøre status over samarbejdet mellem deres afdelinger imellem, tage de nødvendige tekniske forholdsregler for at fjerne eventuelle funktionsmangler og tilpasse procedurerne. 

FORTROLIGT

- 24 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


2.1 De tekniske redskaber

Det drejer sig hovedsageligt om måder, hvorpå oplysninger kan udveksles SIRENE-afdelingerne imellem. Der skal tages højde for overførsel af mundtlige, skriftlige samt billed-oplysninger.
Hver SIRENE-afdeling skal anvende den nationale del af kommunikationssystemet, som de kontraherende parter i fællesskab nærmere har fastsat.
I de fælles bestemmelser i bilag 1 til denne manual findes en oversigt over de tilfælde, som giver anledning til skriftlig meddelelse, og de tilfælde, hvor en mundtlig meddelelse er tilstrækkeligt.

2.1.1. Informationsoverførselsområder

Følgende foranstaltninger finder anvendelse:
a - det fastslås fra gang til gang, ud fra de tekniske redskaber, som er til rådighed, og ud fra de krav, som meddelelsen skal opfylde, hvilket kommunikationsmiddel, der er det mest hensigtsmæssige. Hver gang det skønnes nødvendigt, vil kommunikationsoverførslen finde sted i chifferskrift.
b - meddelelserne vil hovedsagelig blive overført telefonisk. For at mindske antallet af skriftlige meddelelser mest muligt vil det ikke være påkrævet at give skriftlig bekræftelse på alle telefonsamtaler. Kriterier for overførsler af meddelelser er fastlagt i bilag 1.
c - der skelnes mellem to kategorier af skriftlige meddelelser: dels frie tekster, dels standardformularer, som skal overholde forskrifterne i bilag 5. SIRENE-operatørerne anvender om nødvendigt Schengen-informationssystemets translitterationsregler (se bilag 2). For at lette og fremskynde brugen af oplysningerne, bør det tilstræbes at finde et fælles sprog for SIRENE-operatørerne, når de er i direkte kontakt i forbindelse med behandlingen af en sag. 

FORTROLIGT

- 27 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


2.3.1. De centrale instanser

Hver kontraherende part skal i henhold til artikel 108 i Konventionen udpege en central instans med ansvar for dens nationale del af Schengen-informationssystemet.
Følgende instanser er blevet udpeget:
Belgien: Bureau SIRENE Beige - Belgische SIRENE - Bureau B.S.B.
Tyskland: Bundeskriminalamt - SIRENE - Thaerstrasse 11 - 6200 Wiesbaden
Frankrig: Indenrigsministeriet, som har uddelegeret opgaven til Generaldirektoratet for det nationale politi. Den konkrete udøvelse finder sted i det franske kriminalpolitis centralforvaltning.
Luxembourg: Service de traitement et de transmission de l'information (S.T.T.I.) [Afdelingen for behandling og overførsel af information], en afdeling som er fælles for Storhertugdømmets gendarmeri og politi.
Nederlandene: Den centrale oplysnings- og efterforskningsafdeling C.R.I.
Italien:
Spanien:
Portugal: Afdelingen for udlændinge og grænser, Rue Conselheir Jose Silvestre Ribeiro 4, 1600 Lissabon.
Grækenland: Ministeriet for offentlig orden 

FORTROLIGT

- 28 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


2.3.2. SIRENE-kontorernes placering

SIRENE-kontorernes placering og deres forbindelse med den centrale instans skal være oplyst.
Følgende oplysninger er blevet givet:
Belgien: Det belgiske SIRENE-kontor. Den centrale afdeling for kriminalpolitiet. Adresse: rue des Quatre Bras 13, 1000 BRUXELLES.
Tyskland: Bundeskriminalamt - SIRENE - Adresse: Thaerstrasse 11 - 6200 Wiesbaden
Frankrig: Indenrigsministeriet - Generaldirektoratet for det nationale politi - Centraldirektoratet for kriminalpolitiet - Underdirektoratet for ressourcer og forbindelser - Afdelingen for Internationale forhold - SIRENE France - Adresse: 101 rue des trots Fontanot, 92000 Nanterre.
Luxembourg: Service de traitement et de transmission de l'information (S T.T.I.) [Afdelingen for behandling og overførsel af information], - SIRENE LUXEMBOURG, Adresse: 3-19, rue Auguste Lumiere - Postboks 1202 - L-1012 LUXEMBOURG.
Nederlandene: Centrale Recherche Informatiedienst [Den centrale Afdeling for oplysninger og efterforskning]. Afdeling Informatiecentrum. Adresse: Raamweg 47, Den Haag.
Italien:
Spanien: Politigeneraldirektoratet. Undergeneraldirektorat. SIRENE-kontoret. Adresse: C/Boix y Morer. 28003 Madrid.
Portugal: Ministeriet for intern administration - Afdelingen for Udlændinge og grænser. Adresse: 4, rue Conselheiro Jose Silvestre Ribeiro 4, 1600 Lissabon.
Grækenland: Ministeriet for offentlig orden. Det græske SIRENE-kontor. Adresse: Y.D.T.I.D.D.A.S.I. SCHENGEN - Kaneliopoulou Street - 10177 ATHEN. 

FORTROLIGT

- 29 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


2.3.3. De nationale SIRENE-kontorers opbygning

Hvert SIRENE-kontors detalierede organisation, sammensætning, arbejdsmåde samt tekniske data skal være fastlagt og skal være alle de kontraherende parter bekendt.
Disse oplysninger er nævnt i bilag 3 til denne manual.
Folgende oplysninger er opgivet:
Belgien: Det belgiske SIRENE-kontor hører ind under Justitsministeriet. Indenrigsministeriet samarbejder med denne myndighed om alt, der hører ind under dets beføjelser vedrørende ordenspolitiet.
Det belgiske SIRENE-kontors (B.S.B) opbygning er ikke endelig fastlagt.
F.S.B. vil være sammensat af politifolk, jurister og almindelige funktionærer alt efter de forskellige opgaver.
...
Tyskland: SIRENE-kontoret er en del af B.K.A. (Bundeskriminalamt). Kontoret samarbejder med de kompetente indenlandske myndigheder på såvel forbundsniveau som på delstatsniveau
Frankrig: SIRENE-kontoret styres af og hører ind under Centraldirektoratet for kriminalpolitiet.
SIRENE-kontoret er sammensat af repræsentanter for det nationale politi, det nationale gendarmeri, Generaldirektoratet for told og indirekte skatter og Justitsministeriet. Fordelingen af opgaverne disse instanser imellem afhænger af den overordnede opgave og den adgang, som instansernes forvaltning har til Schengen-informationssystemet.
Luxembourg: SIRENE-kontoret hører ind under Kommandanten for Storhertugdømmets Gendarmeri og under Politidirektøren. Det er sammensat af repræsentanter fra Storhertugdømmets gendarmeri og politi.
Nederlandene: SIRENE-kontoret er en del af den overordnede afdeling
"internationalt samarbejde" i CRI (Den centrale Afdeling for oplysning og efterforskning). Som efterforskningsafdeling hører CRI under det nationale politi, som igen hører under Justitsministeriet. 

FORTROLIGT

- 30 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


Italien:
Spanien:
Portugal: SIRENE-kontoret vil høre ind under Afdelingen for udlændinge og grænser, som hører ind under Ministeriet for intern administration. Den vil blive sammensat af medlemmer af de samlede portugisiske sikkerhedsstyrker. Kontorets opbygning er endnu ikke endelig fastlagt
Grækenland: Det græske SIRENE-kontor (B.S.H.) hører ind under Ministeriet for offentlig orden. Kontorets endelige opbygning er endnu ikke endelig fastlagt. SIRENE-kontoret vil blive sammensat af repræsentanter fra det græske politi, fra Udenrigsministeriet, fra Justitsministeriet, fra Søpolitiet og fra toldvæsenet. 

FORTROLIGT

- 33 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


SIRENE-kontorernes indsats skal gøre det muligt at sikre:
- overførelse af informationer vedrørende de indberetninger, der er foretaget til Schengen-informationssystemet;
- overholdelse af de relevante bestemmelser i Konventionen;
- forbindelsen til de nationale myndigheder og internationale instanser, der har ansvaret for den offentlige sikkerhed inden for rammerne af den kompetence, som hver stat har overdraget dem.
Disse tre hovedkriterier resumeres i den række interventionstilfælde, der er opstillet nedenfor.

3.1. De væsentligste interventionstilfælde

3.1.1. Informationsudveksling forud for en indberetning.

- Artikel 95, stk. 2 (2. afsnit) og 99, stk. 3
To indberetningskategorier omfattes af denne procedure: den i artikel 95, stk. 2 (2. afsnit) nævnte indberetning vedrørende varetægtsfængsling med henblik på udlevering og i artikel 99, stk. 3 nævnte indberetning vedrørende diskret overvågning eller målrettet kontrol inden for rammerne af statens sikkerhed.
For at sikre, at den i artikel 99, stk. 3 fastsatte procedure bliver overholdt, skal hver kontraherende part tage de passende tekniske eller praktiske forholdsregler, således at ingen indberetning i denne kategori kan foretages til Schengen-informationssystemet, uden at den indberettende parts SIRENE-kontor er blevet underrettet herom. 

FORTROLIGT

- 34 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


3.1.2. Informationsudveksling samtidig med optagelse af en indberetning.

- Artikel 95, stk. 2
Anden del af den i artikel 95, stk. 2 fastsatte procedure. Det drejer sig om fremsendelse af supplerende oplysninger til de oplysninger, der allerede foreligger i Schengen-informationssystemet. Denne fremsendes til de andre kontraherende parter på en standardformular.

3.1.3. Informationsudveksling i tilfælde af flere indberetninger.

- Artikel 107
Tilstedeværelsen af flere indberetninger fra forskellige lande om samme person kan føre til uklare situationer.
Det er yderst vigtigt, at den efterforskende politimand - den endelige bruger af Schengen-informationssystemet - ikke står over for at skulle udføre flere modstridende; foranstaltninger. Han skal klart kunne se, hvilke forholdsregler, han skal træffe.
Det er nødvendigt at have en procedure til efterforskningen af de mange indberetninger samt prioriteringsregler, hvad angår deres registrering i Schengen-informationssystemet.
Dette medfører følgende:
for indberetningen skal der foretages en kontrol for at undersøge, om den samme person ikke allerede figurerer i Schengen-informationssystemet.
om fornødent skal der indledes samråd med de andre kontraherende parter, i tilfælde af, at der foreligger flere uforenelige indberetninger.


 

FORTROLIGT

- 35 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


3.1.4. Informationsudveksling ved anførelse af en gyldighedspåtegning.

- Artikel 94, 95 og 99

- Artikel 94, stk. 4, artikel 95 stk. 3 og artikel 99, stk. 6 gør det muligt for den anmodede part at afstå fra at efterkomme de begærede foranstaltninger på eget territorium, midlertidigt eller permanent. Denne mulighed kan anvendes på de indberetninger, der er foretaget i medfør af artiklerne 95, 97 eller 99.
Anvendes denne mulighed, er det nødvendigt øjeblikkeligt at foretage en grundig undersøgelse af indberetningerne samt en hurtig iværksættelse.

3.1.5. Informationsudveksling i tilfælde af positive svar.

- Artikel 95, 96, 97, 98, 99 og 100
Når den endelige bruger under søgningen i Schengen-informationssystemet angående en indberetning, konstaterer, at det faktisk drejer sig om pågældende indberettede person, køretøj eller genstand, får han et positivt svar.
I gives fald har han til behandlingen af disse indberetninger brug for at have yderligere oplysninger til sin rådighed for på bedste måde at kunne træffe de forholdsregler, der er fastsat i Schengen-informationssystemets tabel 4, 10 eller 16 (se bilag 4).
Den indberettende part skal, med visse undtagelser, underrettes om resultaterne af denne positive søgning.
Denne opgave er først og fremmest operationel, men ligeledes teknisk, eftersom den indbefatter selve behandlingen af indberetningen; det omfatter, i gives fald, også sletning af denne, for at kunne gøre det muligt eventuelt at registrere en indberetning, som ikke havde kunnet fastholdes.
Denne opgave er afgørende for at Schengen-informationssystemet kan fungere på tilfredsstillende vis. 

FORTROLIGT

- 46 -    SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


4.1.2. Samråd med de kontraherende parter i tilfælde af sager vedrørende statens sikkerhed.

- Artikel 99, stk. 3
I tilfælde af en indberetning angående diskret overvågning eller målrettet kontrol i sager vedrørende statens sikkerhed, er den indberettende part forpligtet til først at rådføre sig med de andre kontraherende parter.
Dette meget følsomme område kræver en speciel procedure for at sikre visse oplysningers troværdighed. Derfor skal forbindelserne mellem de instanser, der er ansvarlige for statens sikkerhed, være adskilt fra forbindelserne mellem SIRENE-kontorerne.
I dette specielle tilfælde drager SIRENE-kontorerne omsorg for, at samrådsproceduren forløber retmæssigt og registrerer resultaterne heraf. Den egentlige informationsudveksling udføres direkte mellem de pågældende specialiserede instanser.
Følgende procedure finder anvendelse:
a - før indberetningens registrering, kontakter den pågældende sikkerhedsinstans de andre sikkerhedsinstanser i Schengen-informationssystemet.
b - de specialiserede instanser udveksler oplysninger, derefter underretter den indberettende sikkerhedsinstans sit nationale SIRENE-kontor om resultater, som f.eks. de indvendinger, der måtte foreligge i henhold til den påtænkte indberetning.
c - efter anmodning fra den sikkerhedsinstans, der påtænker at foretage en indberetning, underretter SIRENE-kontoret de andre SIRENE-kontorer. Disse har således, i samråd med deres sikkerhedsinstanser, mulighed for at gøre deres rettigheder gældende.
d - efter at have fastslået, at samrådsproceduren forløber tilfredsstillende, godkender den indberettende parts SIRENE-kontor indberetningen.
e - i tilfælde af vanskeligheder underretter det pågældende SIRENE-kontor den indberettende part herom.
f - hvis den indberettende part fastholder sin indberetning, kan indberetningen på den anmodede parts foranledning forsynes med en gyldighedspåtegning om 24 timers undersøgelsesfrist.
g - ved slutningen af denne frist for undersøgelse, kan en indberetning, på begæring af en kontraherende part, forsynes med en permanent gyldighedspåtegning, som for denne parts vedkommende suspenderer den begærede foranstaltning for denne indberetning. 

FORTROLIGT

   SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


BILAG 4

SIS-TABELLER

TABEL Nr. 3 - EFTERLYSNINGSGRUNDE FOR PERSONER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Efterlysning og arrestation med henblik på udlevering (art.95)
Udlændinge, som er uønskede på Schengen-territoriet ( art. 96)
Bortkommen voksen (art. 97)
Bortkommen mindreårig (art. 97)
Efterlysning på begæring af judicielle myndigheder (art. 98)
Diskret overvågning (art. 99.2)
Målrettet kontrol (art. 99.2)
Diskret overvågning i forbindelse med statens sikkerhed (art. 99.3)
Målrettet overvågning i forbindelse med statens sikkerhed (art. 99.3)

TABEL Nr. 4 - BEGÆREDE FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE PERSONER

- Artikel 95 - Grund nr. 1
1. Personen udspørges i henhold til national lovgivning og fremstilles for den kompetente myndighed, som kan give ordre til midlertidig tilbageholdelse med henblik på udlevering; det nationale SIRENE-kontor kontaktes.

- Artikel 96 - Grund nr. 2
2. Ved ydre landegrænser: personen nægtes indrejse på territoriet I et land: personen udspørges under overholdelse af national lovgivning fremstilles for den kompetente myndighed for at få personen udvist af Schengen-territoriet.

- Artikel 97 - Grund nr. 3
3. Personen spørges, om han giver samtykke til, at hans opholdssted oplyses til den begærende part. Det nationale SIRENE-kontor kontaktes for at underrette dette om, hvorvidt personen samtykker heri eller ej. 

FORTROLIGT

   SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.- Artikel 97 - Grund nr. 3
4. Den indberettede person fremstilles for den kompoetente myndighed som, såfremt den nationale ret giver hjemmel hertil, kan beordre personen placeret i varetægt eller enhver anden relevant foranstaltning med henblik på forhindre ham i at fortsætte sin rejse. Det nationale SIRENE-kontor kontaktes.

- Artikel 97 - Grund nr. 4
5. Såfremt den nationale lovgivning tillader det, foretages de fornødne foranstaltninger til beskyttelse af den mindreårige, og han fremstilles for den kompetente myndighed, som kan beordre ham placeret i varetægt for at forhindre ham i at fortsætte sin rejse. Det nationale SIRENE-kontor kontaktes.

- Artikel 95 - Grund nr. 1 hvis anmærkning

- Artikel 97 - Grund nr. 4

- Artikel 98 - Grund nr. 5
6. Den indberettede persons opholdssted og adresse fastslås og det lokale SIRENE-kontor kontaktes.

- Artikel 99 - Grund nr. 6 - Grund nr. 8
7. Uden at vække personens opmærksomhed indhentes på passende måde alle eller nogle af følgende oplysninger:
- sted, tidspunkt for eller anledning for kontrollen;
- rejserute og -mål;
- ledsageres eller passagerers identitet;
- benyttet køretøj;
- medbragte genstande;
- omstændigheder, hvorunder personen eller køretøjet er blevet fundet;
- de fremstillede rejse- og identitetsdokumenters art og referencer.
Det nationale SIRENE-kontor kontaktes.

- Artikel 99 - Grund nr. 7 - Grund nr. 9
8. I overensstemmelse med national lovgivning kan der udføres en målrettet kontrol i form af omhyggelig visitation af personen, af det benyttede køretøj og dets passagerer og de medbragte genstande og følgende oplysninger kan bl.a. indhentes:
- sted, tidspunkt for og anledning til for kontrollen;
- rejserute og -mål;
- ledsageres eller passagerers identitet;
- benyttet køretøj;
- medbragte genstande;
- omstændigheder, hvorunder personen eller køretøjet er blevet fundet;
- de fremstillede rejse- og identitetsdokumenters art og referencer.
Såfremt den målrettede kontrol ikke er tilladt i henhold til den nationale lovgivning, indhentes på passende måde alle eller dele af oplysningerne uden at personens opmærksomhed henledes herpå. Det nationale SIRENE-kontor kontaktes. 

FORTROLIGT

   SCH/OR.SIS-SIRENE (92) 26
9. rev 7. korr.


TABEL Nr. (intet nummer) - EFTERLYSNINGSGRUNDE FOR KØRETØJER
1) Diskret overvågning af et køretøj
2) Diskret overvågning af et køretøj i forbindelse med statens sikkerhed
3) Målrettet overvågning af et køretøj
4) Målrettet af et køretøj i forbindelse med statens sikkerhed
5) Stjålet eller på anden vis forsvundet køretøj
6) Køretøj eftersøgt i forbindelse med en strafferetlig procedure

TABEL Nr. 10 - BEGÆREDE FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE KØRETØJER

- Artikel 99 - Grunde nr. 1 og 2
1. Uden at vække førerens og (eventuelle) passagerers opmærksomhed indsamles på passende måde alle eller nogle af følgende oplysninger:
- sted, tidspunkt for og anledning til for kontrollen;
- rejserute og -mål;
- førers og (eventuelle) passagerers identitet;
- benyttet køretøj;
- medbragte genstande;
- omstændigheder, hvorunder føreren og (eventuelle) passagerer eller køretøjet er blevet fundet;
- de fremstillede rejse- og identitetsdokumenters art og referencer (i givet fald).

- Artikel 99 - Grunde nr. 3 og 4
2. I overensstemmelse med national lovgivning kan der udføres en målrettet kontrol i form af omhyggelig visitation af føreren og af (eventuelle) passagerer, af det benyttede køretøj og de medbragte genstande, og følgende oplysninger kan bl.a. indhentes:
- sted, tidspunkt for og anledning til for kontrollen;
- rejserute og -mål;
- førers og (eventuelle) passagerers identitet;
- benyttet køretøj;
- medbragte genstande;
- omstændigheder, hvorunder føreren og (eventuelle) passagerer eller køretøjet er blevet fundet;
- de fremstillede rejse- og identitetsdokumenters art og referencer (i givet fald).
Såfremt den målrettede kontrol ikke er tilladt i henhold til national lovgivning, indhentes på passende måde alle eller dele af oplysningerne uden at henlede det indberettede køretøjs førers eller (eventuelle) passagerers opmærksomhed herpå. Det nationale SIRENE-kontor kontaktes.
Hent SIRENE-manualen som PDF.

"Det her er en manual til, hvordan man bestyrer et politikontor, og det skal altså ikke være muligt for kriminelle at læse. Jeg er brandærgerlig over at skulle fortælle vores partnere, at den manual er lækket, inden alle de andre lande har tiltrådt aftalen."
- Justiitsminister Frank Jensen 1998.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret marts 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >